İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale İlanı !

Parklar ve Yeni Yeşil Alanların Düzenlenmesi...

İstanbul Genelinde Kamu Bahçeleri, Parklar ve Yeni Yeşil Alanların Düzenlenmesi, 52 Adet Mezarlıkların Bitkilendirilmesi ihalesi 20 Mayıs'da yapılacak.

İhale Makamı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşin Adı: İstanbul Genelinde Kamu Bahçeleri, Parklar ve Yeni Yeşil Alanların Düzenlenmesi, 52 Adet Mezarlıkların Bitkilendirilmesi
İşin Yapılacağı Yer: İstanbul
İhale Tarihi: 20.05.2008
İhale Yeri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter / İstanbul
Şartname Bedeli: 2.000 YTLİhale Kayıt No: 2008/44455
İhale Şekli: açık ihale usulü

1. İdarenin
a ) Adresi : 19 Mayıs Mah. Fulya Cad. No:6/A Şişli/İstanbul
b ) Telefon - Faks Numarası : 212 3802200 - 212 3802238
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :parkvebahce@ibb.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kamu Bahçeleri, Parklar ve Yeni Yeşil Alanların Düzenlenmesi, 52 Adet Mezarlıkların Bitkilendirilmesi ve Rehabilitasyonu Yapım İşi.
b ) Yapılacağı Yer : İstanbul Geneli
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 550 (Beşyüzelli) takvim günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul
b ) Tarihi - Saati : 20.05.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler,Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet İnşaat Mühendisi veya Mimar, 5 yıl deneyimli, 1 adet Orman, Ziraat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı, 5 yıl deneyimli, 1 adet Makina Mühendisi, 5 yıl deneyimli, 1 adet Elektrik Mühendisi, 5 yıl deneyimli, 1 adet Harita Mühendisi, 5 yıl deneyimli.
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
b) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi verecektir.
Teknik Personel Listesi: 5 adet Şantiye Şefi (Yüksek Mühendis veya Mühendis, 5 yıl deneyimli), 8 adet Şantiye Mühendisi (İnşaat Mühendisi veya Mimar, 3 yıl deneyimli), 10 adet Şantiye Mühendisi (Orman, Ziraat Mühendisi veya Peyzaj Mimarı, 3 yıl deneyimli), 2 adet Şantiye Mühendisi (Makina Mühendisi, 3 yıl deneyimli), 2 adet Şantiye Mühendisi (Elektrik Mühendisi, 3 yıl deneyimli), 1 adet Şantiye Mühendisi (Harita Mühendisi, 3 yıl deneyimli), 20 adet Kalifiye İşçi Bahçıvan (Sertifikalı).
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi: 20 adet Kamyon, 25 adet Kamyonet, 10 adet İşçi Servis Aracı, 5 adet El Kompaktörü, 5 adet Helikopter Perdalı Makinesi, 1 adet Vibratörlü Silindir, 1 adet Asfalt Finişeri, 2 ader Kompakt Ekskavatör, 2 adet Büyük Ekskavatör, 1 adet Mini Ekskavatör, 10 adet Çim Biçme Makinesi, 10 adet Motorlu Tırpan, 15 adet Binek Araç (Arazideki işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak ulaşımın ve iletişimin sağlanması amacıyla.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/3 grubu işler yapmış olmak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat, Orman, Ziraat, Orman Endüstri Mühendisliği, Mimar ve Peyzaj Mimarlığı diplomaları dir
5. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır %
6. İhale dokümanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 19 Mayıs Mah. Fulya Cad. No:6/A Şişli/İstanbul adresinde görülebilir ve 2,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.


Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com