Orman Kanunu !...

Kolayca ve her an ulaşabilmeniz için..

ORMAN KANUNU

Kanun Numarası            : 6831

Kabul Tarihi                   : 31.8.1956

                                          Yayımlandığı R.Gazete

                                        : Tarih: 8.9.1956 Sayı: 9402

Yayımlandığı Düstur      : Tertib: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457

 

***

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

Cilt: 1     Sayfa : 477

 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı  ile Yürürlüğe giren yönetmelikler için,  "Yönetmelikler Külliyatı" nın Kanunlara göre düzenlenen mümerik fihristine bakınız

 

 

 

BİRİNCİ FASIL

 

Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakebesi

 

 

Madde 1- Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

 

            Ancak;

 

            A) Sazlıklar,

 

            B) Step nebatlariyle örtülü yerler,

 

            C) Her çeşit dikenlikler,

 

            Ç) Parklar,

 

            D) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (Kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler;

 

            E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaçcık nevilerinin bulunduğu yerler,

 

            F) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç veya ağaçcıklarla örtülü yerler,

 

            G) (Değişik: 22.5.1987-3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla  örtülü yerler,

            H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar.       

I) (Değişik: 23.9.1983-2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar;

            J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler;orman sayılmaz.

Madde 2- (Değişik : 5.6.1986-3302/1 md.)

Orman sayılan yerlerden:

            A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

 

            B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

            Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.

            Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz.

          (Değişiklik 5.11.2003 tarih ve 4999 sayılı kanunla değişiklik ) Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park alanları, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve üçüncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. Değişiklik 5.11.2003 tarih ve 4999 sayılı kanunla değişiklik yapılmıştır ).

            (Ek: 22.5.1987 - 3373/1 md.) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.

Madde 3-Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif  Vekaletleri veya Turizm Umumi Müdürlüğünün teklifi üzerine icra vekilleri heyetince karar verilebilir.

           

 

 

 

 

Madde 4- Ormanlar Mülkiyet ve İdare Bakımından:

            A)Devlet Ormanları;

            B)Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar;

            C)Hususi ormanlar;

            Vasıf  ve karakter bakımından:

            A)Muhafaza ormanları;

            B)Milli parklar;

            C)İstihsal ormanları;

            olmak üzere ayrılır.

Madde 5- Hükmi şahsiyeti haiz olmayan Devlet dairelerince hususi maksatlara göre tesis edilen ormanların  bu daireler tarafından tesis gayesine uygun surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir.

Madde  6- (Değişik : 22.5.1987 - 3373/3 md.)

Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.

                        Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün murakebesine tabidir.

 

İKİNCİ FASIL

I

Devlet Ormanları

ve

Orman Kadastrosu

 

Madde  7- (Değişik : 5.6.1986 - 3302/2 md.)

 (Değişik : 05.11.2003 tarih -4999/3 mad)

Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi  bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2.nci madde uygulamaları ile ilgili olarak

Kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.

Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe kanunu ile belirlenir.Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapılması halinde arazi tazminatı yerine yurt içi gündelikler ödenir.

 

Orman kadastro komisyonlarınca ormanların kadastrosu ve devlet ormanlarında yapılacak 2.nci maddenin (B) bendi uygulamaları resen, 2.maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Bakanlığın onayı ile bedelsiz olarak, hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine

ait ve hususi ormanlarda 2.maddenin (B) bendi uygulamaları ise bu ormanların sahiplerinin müracaatı üzerine bedeli karşılığında yapılır.

            Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

Madde  8- (Değişik : 5.6.1986 - 3302/3 md)

Orman  kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.

            Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilan olunur.

            Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi ise, orman kadastrosu komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edilir.

 

            İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

 

Madde 9- (Değişik : 23.9.1983 - 2896/5 md.)

İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir, ölçülür, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir.

            Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin  ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih,  numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.

            (Değişik üçüncü fıkra: 5.6.1986 - 3302/4 md.)

            Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulanmasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler  ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.

            (Değişik: 05.11.2004 tarih -4999/4 mad.)

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

Değişik: 05.11.2004 tarih -4999/4 mad.)

Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca düzeltilir. Düzeltme 10 uncu maddeye göre ilan olunur. İlan tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı taktirde, yapılan düzeltme kesinleşir. Düzeltmelerde 11 inci maddelerdeki hak düşürücü süre aranmaz.

            Ölçme metotlarına  ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.

            Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

 

Madde 10-(Değişik: 23.9.1983 - 2896/6 md.)

(Değişik 5.6.1986 - 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları  Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemleri Valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy veya beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir.

            Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında  saklanır.

 

            ( Değişik : 5.11.2003 tarih -4999/6 mad.)

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap ,tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluklar harita ve kadastro mühendislerine aittir. Kadastro teknik standartlarına uygun üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra komisyon başkanınca tasdik olunur.

 

Madde 11- (Değişik : 05.11.2003- 4999/66 md.)

Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ  hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara  karşı askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına  bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman  Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak  sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu  gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde  dava açma hakları mahfuzdur.

            Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, 2 inci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Çevre ve Orman  Bakanlığı ile  Orman Genel Müdürlüğü’dür,.

            Orman Genel Müdürlüğünde açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığı’dır.

 Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile, 2 inci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler hali hazır vasfı ile kaydında belirtme yapılarak hazine adına tapuya tescil olunur.

Bu kanunun ;

a)20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesi,

b) 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı ,5.6.1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi,

            Uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen yerler ,talep üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Tahsisi yapılan bu yerler hazine adına tapuya orman vasfıyla tescil edilir.

Sınır noktaları ile ölçü işinde kullanılan tüm noktalardaki taş,  beton,  kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğü’nce korunur. Noktaların tahribatı veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

 

Madde 12-(Değişik :05.11.2003- 4999/7 md)

Orman Kadastro Komisyonları için lüzumlu taşıt araçları ile her türlü demirbaş donanımları, görevlilerin kanuni yollukları ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.

Orman Kadastrosu ve 2 nci madde uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca orman sınırlarının arazi üzerine aplikesi talepleri her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenen tarifeler üzerinden ücreti karşılığı yapılır.

(Ek: 22.5.1987 - 3373/6 md.)

            Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleri ile bu komisyon ve heyetlerde görevli personele arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 1’inci derecenin son kademesi gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesi’nden ayrıca ödenir.

 

II. Orman Köylerinin Kalkındırılması ve Nakledilmesi:

Madde 13--(Değişik :23.9.1983 - 2896/9 md.)

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunup, köylerde veya dağınık yerlerde oturanlardan:

            A) Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları mümkün görülenler, bu Kanunun Ek 3 üncü  maddesinde belirtilen fondan öncelikle yararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulur.

 

            B) Yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen veya su ve toprak rejimi bakımından bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan bu köyler halkının kısmen veya tamamen öncelikle bu kanunun 2 nci madde birinci  fıkra (A) bendinde belirtilen orman sınırları dışına çıkarılan yerlere, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere nakil ve yerleştirilmelerine; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nın görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca  karar verilir. Nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.

 

III. Ormanların Muhafazası:

 

Madde 14-Devlet Ormanlarında:

           

            A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak;

            B) Dikili yaş ve kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek,  veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;

C) (Değişik: 3.11.1988 - 3493/1 md.) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;

 D) (Değişik: 3.11.1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj, derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;

E) (Değişik: 3.11.1988 - 3493/1 md.) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;

Yasaktır.

Madde 15- Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ameliyat dışında; 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek veya dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B)  bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C) bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır

Madde 16- Devlet ormanlarının hudutları içinde, mevzu hükümlere göre maden ocakları araştırma veya işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı verilebilmesi için Ziraat Vekaletinin muvafakatını almak şarttır.

            Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar.

            (5.11.2003 tarih ve 4999/16 mad )

            EK MADDE  8: Bu kanun ile 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlarda bulunan yerler ile bu yerler üzerindeki yapı ve tesisler ,yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir. Ancak,kiracının Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen yerlerde; kiralanan alan miktarının

5(Beş) katı kadar ağaçlandırma yapması zorunludur..

Madde  17- Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere her çeşit bina ve ağıl inşaası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlemesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.

            Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollariyle elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü  yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. Yanan Orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.03.07.2004 tarih  25551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununu değişikliği ile değiştirilmiş şekli:

03.07.2004 tarih  25551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununu değişikliği ile değiştirilmiş üçüncü ve dördüncü fıkralar:

            Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme ,su,atık su, petrol, doğalgaz,altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin ; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yaptırılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Sözkonusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü  veya Çevre Orman Bakanlığı  ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri, yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.         

            Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu taktirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

Madde 18- (Değişik: 23.9.1983 - 2896/11 md.)

Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığı’nın; Devlet ormanları hudutları içinde veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması orman Genel Müdürlüğü’nün iznine bağlı olup, ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır.

 

            Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye  ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarındaki birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.

 

Madde 19-(Değişik: 23.9.1983 - 2896/12 md.)

Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kuraklık gibi fevkalade haller nedeniyle hayvanlarının beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırları içerisinde bulunan köyler ve mülki hudutlarında Devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların orman idaresince belirlenecek türlerine, tayin edilecek saha ve süreler dahilinde, ormanlara zarar vermeyecek şekilde otlatılmasına izin verilir.

            Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanı ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

            Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirilmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiçbir surette hayvan otlatılamaz.

 

            IV. Otlak ve mera işleri:

 

Madde 20- Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde hakları olanlardan buralara hayvanlarıyla yahut hayvansız olarak girip çıkmak isteyenler; bu yerlere orman idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere riayete mecburdurlar.

 

Madde 21-(Değişik : 23.9.1983 - 2896/13 md.)

Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır.

            Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur.

 

 

Madde 22--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/14 md.)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içindeki ağaçsız otlak, yaylak ve kışlakların tanzim ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.

 

V. Muhafaza ormanları:

 

Madde 23- Arazi kayması  ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla, meskun mahallerin, havasını şose ve demiryollarını, toz ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ve nehir yataklarının dolmasının önüne geçen veya memleket müdafaası için muhafazası zaruri görülen devlet ormanları veya maki veya fundalarla örtülü yerler daimi olarak; tahrip edilmiş veya yangın görmüş devlet ormanları da istihsal ormanı haline gelinceye kadar Ziraat Vekaletince muhafaza ormanı olarak ayrılabilirler.

 

            Muhafazaya ayrılan ormanların hudutları belli edilerek, civar köy ve kasabalarda ilan olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve esasları ve müddetleriyle sureti idare, imar ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri Ziraat Vekaletince tespit olunur.

 

Madde 24- Muhafaza ormanı olarak ayrılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başkasına ait bulunan ormanlarla  alelumun muhafaza ormanlarının tamamlanması için bunlara eklenmesi lazım gelen sahipli yerler İcra Vekilleri Heyeti kararıyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sahipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yerler umumi hükümlere göre istimlak edilir.

 

VI. Milli Parklar:

 

Madde 25--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/15 md.)

Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini  sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, düzenler,  yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir.

           

VII. İstihsal ve satış işleri:

 

Madde 26--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/16 md.)

Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.

 

Madde 27--(Değişik birinci fıkra: 23.9.1983 - 2896/17 md.)

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü’nce tayin ve tespit olunur.

             (Değişik: 5.11.2003-4999/8 mad)

Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu Kanuna bağlı levhada tesbit edilmiştir. Bu çekiçlerin yetkililerden başkası taraf tarafından kullanılması yasaktır.

 

            Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tabi iken damgasız, nakliye tezkeresine tabi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tabi iken  faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayılır. Fatura veya sevk irsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayılabilmesi için dayandığı nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerinin taşıması gerekir.

 

Madde 28- Ormancılık tekniği ve kıymetlendirme icapları zaruri kılmadıkça Orman Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve yarı mamul yapılamayacağı gibi orman dışında şehir ve kasabalarda fabrika, depo ve satış yerleri de tesis olunamaz. İcabında Orman Umum Müdürlüğünce fabrika tesis ve işletilmesi İcra Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.

Madde 29- Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin  tarife bedelleri mıntıkalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim ve  Ziraat Vekaletince tasdik olunur.

Madde 30--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/18 md.)

Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin  piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.

Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

Madde 31--(Değişik : 22.5.1987 - 3373/8 md.)

Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ile köy halkının müşterek ihtiyacı olan okul, cami, sağlık evi, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval  yerine, karşılığı idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir.

            Nakit ödeme hallerinde işletmesindeki kerestelik emvalin son üç aylık açık artırmalı satış fiyatı ortalamasından, yeni inşaatlarda tarife bedeli ve fiili masraflar, tamiratlarda ise maliyet bedelinin üçte biri düşülür. Bu şekilde hesaplanan meblağın yüzde doksanı (% 90) ödenir.

            Tamir için tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az beş yıl geçmedikçe, ev, ahır, ambar, samanlık ve kümesin yeni olarak yapıldığı tarihten itibaren ise en az on yıl geçmedikçe tekrar ihtiyaç verilmez. Tamir için verilen miktar, yeni olarak yapılan ev, ahır, ambar, samanlık ve kümes için verilen ihtiyacın dörtte birini geçemez.

            Emval yerine, nakit ödeme esas ve usulleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nca tespit edilir.

            Bu yerler halkının yakacak ihtiyaçları, tarife bedeli ile karşılanır.  Satış istif yerlerinden karşılanması halinde ise kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır.

            Bu maddeye göre verilen yapacak emvalin gayesi dışında kullanılması ve başka bir yere taşınması  yasaktır. Ancak, hak sahiplerinin ev ve müştemilatının tabii afete maruz bulunması, baraj veya gölet alanı içinde kalması veya hak sahibinin  iskana tabi olması hallerinde yapacak emvalin ve enkazın nakline veya satışına müsaade edilebilir. Bu ihtiyaçların aynı köy halkı arasında devrine idarece izin verilebilir.

 

            Köyden kesin olarak ilişkisini keseceklere ait sahipli yapıların enkazı  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tespit edeceği esaslara göre nakledilebilir veya satılabilir.

            Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak odun haczedilemez.

            Nakit verilmesi halinde, nakit ödeme amacı ile ilgili inşaat ve tamiratın yapılması zorunludur. Aksi halde 98 inci madde hükümleri uygulanır.

Madde 32--(Değişik : 22.5.1987 -3373/9 md.)

Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan hane reisleri ile hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2.500’den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları  için bir defaya  mahsus;  okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de ihtiyaç hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak emval verilir.

 

            Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.

            Birinci fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan kesimlerle elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına ihtiyaçları için verilir.

            31 inci maddenin yasaklarla ilgili hükümleri bu madde için de geçerlidir.

Madde 33--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/21 md.)

Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle, Hükümetçe memleket içinde bir yerden diğer bir yere  nakledilecek ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve köy hudutları içinde yapılacak düzenleme ve toplulaştırmaya tabi tutulacaklara, yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere; yapacakları, ev, ahır, samanlık ve ambar için bir defaya mahsus olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nca en yakın istif veya satış istif yerlerinden kesme, taşıma ve istif masrafları karşılığında yapacak emval verilebilir.

            31 inci maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da tatbik olunur.

Madde 34- (25.5.2000 tarih ve 4570 sayılı kanunla değişik) Üretimin Orman İdaresi tarafından yapılması halinde, sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabaların her birinde hane adedinin  çoğunluğu tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip,  satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde yüzüne kadarı idarece tayin edilecek süre içinde, istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir.

Ağaçlandırılacak, imar ve ihya edilecek sahalarda da baltalık ormanlarda yapılan çalışmalara ait hükümler aynen uygulanır.

Hane adedinin en az yüzde elli biri tarafından kurulan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, birim fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık ve  kesme kaplamalık tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine kadarı, istedikleri takdirde satış istif yerlerinden, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek  tespit edilecek bedelle, kendilerine satılır. Ancak, hakkını mal olarak almak istemeyen orman köyleri kalkındırma  kooperatiflerine, birim fiyat usulü ile kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik, soymalık, kesme kaplamalık tomruk ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine  kadarı için, ilgili orman işletmesince istihsal edilen emvalden, aynı yıl içinde açık artırmalı olarak satılan miktarın genel satış ortalaması ile  maliyet bedeli genel ortalaması arasındaki bedel farkı, bilançonun çıkarılmasını müteakip nakden ödenir.

Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek bedel, maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleri yüzde yirmibeş ürünler kendilerine maliyet bedeli ile satılır.

Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin, kesip satış istif yerlerine  taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale ait istihkak tutarları ayrıca yüzde on fazlası ile kendilerine ödenir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için  kesme ve taşıma işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamelerdeki sürelerle ve esaslara uygun olarak yapılması şarttır.

Bu madde kapsamındaki kooperatiflerden veya üst kuruluşlardan yaptıkları işin mahiyeti ve  hacmine göre orman mühendisi veya orman teknikeri çalıştırmaları istenebilir.

Orman Kanununda değişiklik yapan 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerinden evvelce yararlanmakta olan orman köylülerine de bu maddedeki bedel ve satış esasları uygulanır.

Bu madde hükümlerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir. 

Madde 35--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/23 md.)

31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelere göre yeni ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak için yapacak orman emvali alanların, bu hususta tespit olunan yapı sistemlerine uygun inşaat yapmaları zorunludur.

            Yapı sistemlerinin tespitine ilişkin Yönetmelik: İmar ve İskan Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca  hazırlanır, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.

Madde 36--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/24 md.)

Tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları ve maliyet bedeli karşılığında zati yapacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları ve bunlardan muhtaçlık durumu arananlar için Orman Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek esaslara göre  muhtaçlık durumları, her sene orman bölge şefinin iştirakiyle köy ihtiyar heyetince ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyacı gözönünde tutularak mahallinde tespit edilir.

            Köyün müşterek ihtiyaçlarına öncelik tanınır.

            Yakacak ihtiyaçları, mevcut hane ve nüfus sayısı esas tutularak verimin dağıtılması suretiyle  karşılanır.

            Hane sayısındaki  eksilmeler ve nüfus sayısındaki değişiklikler köy ihtiyar heyetince orman idaresine bildirilir.

            Maliyet bedeli ile zati yakacak alma hakkına sahip olanların ihtiyaçları da aynı heyet tarafından mahallinde tespit edilir.

 

            Köy muhtarı, verilen yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranları orman idaresine bildirmekle yükümlüdür.

Madde 37--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/25 md.)

Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim proğramına  alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri  şartıyla izin verilir.

 

            Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir.

            Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaçcıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının, Orman İdaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz.

Madde 38-(Mülga: 23.9.1983-2896/61 md.)

Madde 39--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/26 md.)

Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddelerden istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle  karşılanır.

Madde 40--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/27 md.)

Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; iş yerinin ve iş yerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle iş yerinde  veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere  veya iş yeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.

            Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri  veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; iş yerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere  yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

            Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu  taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir.

Madde 41- (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/9 mad.)

Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu veya  Devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tabi olanlar damgalanmadan ve gayri mamul orman emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarı mamul ve mamul orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksızın nakledilemez. Bunlar için düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilir.

            Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkanlarına göre müddetli olarak verilir.

Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lazımdır.

            (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/9 mad Orman  emvali ; adedi, cinsi, nevi, vasfı ,ebadı, bedeli hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyle olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tabi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli  üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.

Yukarıdaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadere olunur.

Madde 42- (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/10 mad) Orman içinde yapılacak nakliyat, orman idaresinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri ile fatura veya sevk irsaliyeleri veya diğer belgeleri daima taşıyanların üzerinde bulunur ve ilgili memurlar tarafından istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/10 mad)Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan orman emvali şehir içinde fatura veya sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunludur.

 Bu ticarethane ve fabrikalar damgalı olmak kaydıyla bu gibi mallar için fatura tanzimine mecburdurlar.

            Resmi daire ve müesseseler kendi ihtiyaçları için kullanılmak üzere kendi stok mahallerinden veya fabrikalarından iş yerlerine nakledecekleri keresteleri damgalı olmak  şartıyla kendilerince mutad ve muteber olan vesikalarıyla  sevk edebilirler.

Madde 43- İstihsal edilmiş veya edilecek emvale ait açılacak istihkak davalarının kati hükme bağlanmasına kadar mahkemelerce verilecek ihtiyati tedbir kararları ya kesimin durdurulmasına veya kesilmiş emvalin muhafazasına veyahut bu emvalin tarafların kabul edeceği ve malın tam değerlendirilebileceği şartlar dairesinde satılıp bedelinin bankaya yatırılmasına mütedair olabilir.

Madde 44- Ormanlardan verilen müşterek ve zati ihtiyaçlarla sair mahsulatı tayin edilen müddetler içerisinde mazereti olmaksızın çıkarmayanların izinleri iptal olunur. Bu emval başka hak sahiplerinin ihtiyaçlarına tahsis edilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ FASIL

Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar

I. İşletme ve İmar :

Madde  45- Amme müesseselerine ait ormanların tahdit işini de 7.maddede yazılı orman kadastro komisyonları yapar. Bu suretle tespit olunacak hudutları, tahdit tarihinden itibaren iki sene içinde beton veya yontma taşlar dikmek ve sabit kayalar üzerine işaretler hakketmek suretiyle sahipleri belli etmeye mecburdurlar. Komisyonların masrafları Devlete, tahdit işlerine ait diğer masraflar alakalılara aittir.

Madde 46- Amme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu planlara riayeti orman idaresi kontrol eder.

Sahiplerinin Orman İdaresine müracaat tarihini takibeden ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda planların ikmali mecburidir.

Madde 47- Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez.

                I .İdare ve Muhafaza

Madde  48- Amme müesseselerine ait ormanların idaresi ve muhafazası devletin kontrol ve murakabesi altında bu Kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.

Madde 49-Devlet ormanlarına ait 14, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42.maddelerin hükümleri, hükmü şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında tatbik olunur.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ FASIL

Hususi Ormanlar

               

I. Tahdit, Harita, İşletme ve İmar:

Madde 50-Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre tayin olunan orman hudutlarına Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tespit edilecek işaretleri koymaya mecburdurlar.

Madde 51- Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman idaresince  tasdik olunacak harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu plana  riayeti orman idaresi kontrol eder. Tayin olunacak müddet içinde bu planları  yaptırıp tasdik ettirmeyenlerin harita ve amenajman planları orman idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır.

Madde 52- (Değişik : 22.5.1987 - 3373/11 md.)

Ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç, hususi ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp başkalarına temlik ve mirascılar arasında ifrazen taksim edilemez.

            Ancak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu kanunun 17 nci maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını ( %6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir.

            Hususi ormanlar orman idaresince mahalli tapu idaresine bildirilir.

            Madde 53- Hususi ormanların sahipleri müteaddit olursa bunlar içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mes'ul müdür olarak göstermek mecburiyetindedirler.Üç ay zarfında göstermedikleri takdirde, orman idaresi o yer sulh hukuk mahkemesinden bir mesul müdür seçilmesini talebeder.

Madde 54- Hususi ormanlarda yapılacak plan, damga, istihsal ve murakebe işlerinde çalışan orman memurlarının kanuni harcırah ve masrafları hususi orman sahipleri tarafından ödenir.

Bu harcırah ve masrafların karşılığı, bilahare mahsubu yapılmak üzere ve avans olarak orman veznesine peşinen yatırılır.

II. İdare ve Muhafaza

Madde 55-Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin kontrol ve murakabesi altında olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre sahiplerine aittir.

Madde 56-Bu Kanunun Devlet ormanları hakkındaki 14, 15, 17, 19 uncu maddeleriyle <<Orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilmeden>> kaydı müstesna olmak üzere 41. 42. maddeleri hükümleri hususi ormanlarda da tatbik olunur.

Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman sahipleri, bu Kanunun 14.maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerden müstesnadır.

Bu ormanlarda avlanma, otlatma ve meyvelerin toplanması bu Kanun hükümleri dahilinde sahiplerinin iznine bağlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ FASIL

Müşterek Hükümler

 

I. Ağaçlandırma ve İmar İşleri

Madde 57--(Değişik : 5.6.1986 -3302/8 md.)

Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya  ayrılmış orman alanları ile, Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzel kişilikleri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir           

            Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzel kişiliklerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatları alındığı takdirde bu kuruluşlarca tesis edilmek ve bakılmak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar yapılabilir.

            Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. İmar ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık ormanlarda da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti hazinede  kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu kanununda yer alan hususi ormanlara ait hükümlere göre yürütülür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali, üretim, taşıma ve diğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları boşaltıp ağaçlandıracaklara tarife bedeli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

Madde 58-(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/11 mad) Orman  rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.

 Ancak Devlet ormanı içinden geçen mevcut demiryolu, karayolu ve köy yollarının tamiri, tahkimi ve bakımı orman idaresine bilgi verilerek ilgililer  tarafından yapılır.

Madde 59--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/29 md.)

57’nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar, ilgili kamu kuruluşuna teslim edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin hükümleri uygulanır.

            Kendi arazilerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilere, sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; plan ve proje yapımında ve bunların uygulamalarında, orman idaresince teknik yardım yapılabilir, plan ve projeleri  Orman Genel Müdürlüğü'nce tasdik edilmiş sahaların fidan ihtiyaçları parasız karşılanır. Bunlar hakkında hususi ormanlara ilişkin hükümler uygulanır.

Madde 60--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/30 md.)

Orman idaresi ve diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin orman ağacı ve ağaçcığı fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun görülen yerlerde, her yıl ağaçlandırılacak sahaya yetecek miktarda fidan üretecek genişlikte fidanlık tesis edilir.

Madde 61-Orman hudutları dışında olup da ağaçlandırılması zaruri görülen yerlerde Orman Umum Müdürlüğünce hazırlanacak plan dairesinde ağaçlandırma yapılır.

Madde 62--(Değişik : 5.6.1986 -3302/9 md.)

Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman Genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar.

            Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.

Madde 63-En ufak parçası yarım hektardan ve parçalar yekünü  bir hektardan aşağı olmamak şartıyla kavak, okaliptüs ve kızılağaç dahil olmak üzere yeni ağaçlandırılan arazinin sahibi, ağaçlandırmadan itibaren elli sene için ağaçlandırdığı sahalara ait arazi ve bina vergilerinden muaf tutulur. Bu sahaları orman halinde muhafaza etmeyenlerden vergi muafiyeti kaldırılır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazide ağaçlandırma yapmak isteyenler Vali veya Kaymakama müracaat ederler. Bu yerlerin bu durumda olduğu tespit olunduktan sonra, orman idaresi tarafından yapılacak ağaçlandırma planına göre, ağaçlandırma işine Orman Bakanlığınca izin verilir.

Ağaçlandırma planları ve ağaçlama bilgisine ait türlü yardımlar, orman idaresince parasız yapılır. Plana göre ve müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı yapana parasız temlik olunur.

Ağaçlanan sahayı, orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden temlik edilen yer geri alınır. Bu şartlara göre kurulan ve idame ettirilen ormanlar Devlet ormanlarına katılmak üzere istimlak edilmez.

Madde 64-(Değişik : 22.5.1987 - 3373/12 md.)

Bu kanunun 57 ve 63’üncü maddelerine göre gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletilmesi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrinde <<Ağaçlandırma Fonu>> kurulur.

            A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder;

            a-Genel bütçeden aktarılacak miktar,

            b-Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe (%5) kadar Tarım Orman ve Köyişleri  Bakanınca tespit edilecek miktar,

            c-6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16, 17, 18 ve 115 nci maddelerine göre verilen izin, muvafakat, intifa ve irtifak hakkı gelirleri,

            d-Bağışlar,

            e-Diğer gelirler,

            B) Fonun kullanılması ve harcamalar:

            Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 2886 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. Bu fon  harcamalarının kredi ve hibe olarak kullanılmasına ilişkin şekil ve esaslar ile diğer hususlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tespit edilir.

            C) Hesap dönemi ve denetim:

            Fonun hesap dönemi mali yıldır. Bu maksatla Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Tarım Orman ve Köyişleri  Bakanlığı emrine bir Fon Saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesin hesap ertesi yılın Mart ayı içinde Sayıştay’a verilir. Yönetmelikteki esaslara göre denetim Sayıştay’ca yapılır.

 

            Bu fonla ilgili dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3234 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülür.

Madde 65-Orman veya ağaç yetiştireceklere ve kültür arazisi kenarlarında çit yapacaklara orman fidanlıklarından ambalajlı olarak  Orman Umum Müdürlüğünce fidanların yaşına, cins ve nevine göre tespit edilen bedeli  mukabilinde fidan ve tohum verilebilir. Resmi daire ve müesseselerin fidan ihtiyaçları da ambalaj ve nakil masrafları kendilerine ait olmak üzere bedelsiz  sağlanabilir.

Madde 66--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/32 md.)

Orman yetiştirecek orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman idaresi tarafından bedelsiz verilebilir. Dikim işi ilgili orman memurlarının gözetimi altında yaptırılır. Bu ağaçlama sahaları orman idaresinin devamlı gözetim ve kontrolü altında bulundurularak gelişip yetişmesi için lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır.

Madde 67-Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştirmek maksadıyla ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresinin kontrolü altında toplanmış, muayene edilmiş ve menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilmiş tohumlardan olması şarttır.

            Orman fidanlıklarından yurt dışına sevk edilecek fidanlarla, orman ağacı tohumlarına orman idaresince bir menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilir. Yabancı memleketlerden ithal edilecek orman ağacı fidanları ile tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri (Sertifika) alakalı orman idaresince incelendikten sonra giriş izni verilir.

            Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce parasız tohum verilebilir.

II. Orman Yangınlarının Söndürülmesi

Madde 68-Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeye mecburdurlar.

Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve parasız olarak faydalanılır.

PTT merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla yangının seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden telgraflardan ve aynı hususlara taalluk eden telefon muhaberatından ücret alınmaz.

Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule ve kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş merkezleri arasında orman idaresince gerektiği yerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve verici istasyonları tesis olunur.

Telefon devreleri PTT idaresi santrallerine ve PTT idaresinin santrali olmayan yerlerde jandarma santrallerine bağlanabilir.

PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat parası verilmez.

Madde 69-Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye yarayacak  aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.

Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kafi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde Vali, Kaymakam, Nahiye Müdürü ve Köy muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları, bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrayan zati eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar.

Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dahiliye ve Orman Bakanlıklarınca bu Kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır.

Madde 70- Ormanlara yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve dönüş ücretleri  orman idaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda selahiyetli memurların görecekleri  lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirilebilirler.

Bunların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir. Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müddetçe Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalılar tarafından parasız ekmek katık ve sigara verilir. Başkaca ücret verilmez.

Mahallin en yüksek mülkiye amiri tarafından lüzum görülecek miktarda askeri nakil vasıtaları ile diğer daire ve İktisadi Devlet Teşekküllerine, belediyelere ait nakil vasıtalarının, sadece akaryakıt bedelleri Orman Umum Müdürlüğünce ödenmek kaydıyla ücretsiz olarak orman yangınlarının söndürülmesine müteallik işlerde kullanılmasına emir verilir.

Madde 71  : 03.07.2004 tarih  25551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununu değişikliği ile değiştirilmiş şekli:

Orman Yangınlarını söndürme çalışmalarına birfiil katılmış olanlardan ;

a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında ,

 b) Diğer sakatlananlara sakatlık derecesine göre (a) bendindeki tutarın %25 ‘inden %75’ine kadar bir tutarla,

            c) Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın %20’sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda,

Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Devlet memuru olup sakatlanan veya ölenler hakkında genel hükümler uygulanır. Ayrıca, bu memurlar ( c) bendi hariç olmak üzere birinci fıkra hükmünden de yararlanır.

Birinci fıkranın (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere %15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat,maddi ve manevi zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi manevi zararlar karşılığı olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde tutulur.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralan,sakatlanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresince karşılanır.

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespit usulü, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranları, ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan, Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kadrolarında orman yangılarıyla mücadele nöbeti tutanlar ile taşra teşkilatı kadrolarında orman yangınlarıyla mücadele, orman koruma ve sınırlandırma faaliyetlerinde fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasın ayı sonuna kadar ayda 10000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti, toplamı personelin, kadro unvanı, görev mahalli ,çalışma süreleri, görevin önem ve güçlüğü dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamdaki personele bir yılda ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerin bir önceki yıldaki toplam döner sermaye gelirlerinin %10’unu geçemez. Bu hüküm uyarınca fazla çalışma ücreti ödenen personele bu dönemde ayrıca herhangi bir çalışma ücreti ile 12 nci maddede öngörülen ödeme yapılamaz.

Madde 72-Orman yangınları için çekilen bilumum telgrafları telgrafhane ve demiryolu istasyon memurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da hemen mahalline göndermeye mecburdurlar.

Madde 73-Mahalli hükümetin veya orman mamurlarının sevk kağıdı üzerine istasyon memurları yangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bilahare yapılmak üzere yangına civar olan mahalde indirmek şartıyla yolcu veya marşandiz katarı ile ve mümkün olan yerlerde hususi katarla götürüp getirmeye mecburdurlar.

Madde 74-Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlardan muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler.

Madde 75- Orman idaresi yangınları önlemek maksadıyla  en çok beş yılda tahakkuk ettirilecek bir plân program dahilinde yangın emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz telefonla bağlanmakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mıntıkalarda yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda yangın söndürme alet ve malzemesini havi motorlu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurur.

(24.5.2000 tarih ve 4569 sayılı kanunla eklenmiştir) Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele harcamaları için OGM Katma Bütçesine yeterli miktarda ödenek konulur.

Madde 76-(4.7.1995 Tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik)

a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,

b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek,

c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak,

d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak,

Yasaktır.

III. Orman Memurlarının Silah Taşıma ve Kullanma Hak ve Selahiyetleri

            Madde 77-Orman teşkilatında her sınıf, derece ve  vazifede çalışan memurlardan, Orman Umum Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, İcra Vekilleri Heyetince seçilecek  silahla teçhiz olunurlar.

            Bu silahlar memurlara idaresince demirbaş olarak verilir.

            Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi  hükümler dairesinde silah taşıma izni verilebilir.

 

Madde 78-77 nci madde mucibince silah taşımaya selahiyetli olanlar vazifelerini ifa sırasında aşağıdaki yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler.

 

            A) Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinde yazılı hususlarda;

 

            B) Tecavüz veya taarruza yarayan alet ve silahları taşıyanlara alet ve silahların derhal  teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmeyerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def’ine imkan olmaması,

 

            C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya el konan  müsadereye tâbi nakil vasıtaları ile  orman emvalini veya memurunun silahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmek maksadiyle vaki tecavüz ve taarruzun başka şekilde def’ine imkan  bulunamaması.

 

            IV. Suçların takibi:

 

Madde 79--(Değişik birinci fıkra: 23.9.1983 - 2896/34 md.) Orman memurları orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve nakil vasıtaları ile suç aletleri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdirler. Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri uygulanır.

 

            Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve  bekçileri orman memurlarına yardıma mecburdurlar.

 

Madde 80- Orman memurları, av teskeresi olmayanların  ve orman idaresinden izin almamış olanların ormanlarda ve orman göl ve derelerinde 14.maddenin (C ) fıkrası hilafına avlanmalarını men’e avlarını ve vasıtalarını zaptetmeye selahiyetlidirler.

 

Madde 81-Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy hudutları içinde bulunan devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile işbirliği yapmakla vazifelidir.

 

            Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı salahiyetleri, orman teşkilatı mensupları ile birlikte  veya Orman Bakanlığınca belirtilecek esaslar dahilinde ayrı olarak kullanırlar.

 

Madde 82-Orman memurları , bu Kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini, ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tespit ile kendileri, suçlu ve varsa hazır bulunanlardan en az iki kimseye imzalattıracakları bir zabıt tanzim ederler.

Hüviyeti tespit edilemeyen suçlular, vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülürler.

Memurlar, vakit geçirmeksizin bu zabıtları bağlı bulundukları amirlerine gönderirler. Amirlerce tetkik edilerek en kısa bir zamanda mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir.

Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.

Zabıt varakasının hilafını iddia halinde, maznun, mahkemeye bu iddiası hakkında kanaat verecek deliller gösterir ve mahkeme bu müdafaayı ta’mike (tahkike) şayan görürse delillerini istima ve tetkik eder. Neticede maznunun iddiasını haklı gösterecek bazı sebepler karşısında kalırsa ancak o takdirde, zabıt varakasını imza etmiş olan memurları çağırıp dinledikten ve başka deliller varsa inceledikten sonra hasıl edeceği kanaate göre davayı intaceder.

 

 

MADDE 83-(4.7.1995 tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik)

110 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar asliye ceza mahkemelerinde, üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara müteallik davalar ağır ceza mahkemelerinde, bu suçların dışında kalan ve bu Kanunda cezaları tayin edilen orman suçlarına müteallik davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür.

 

Madde 84--(Değişik : 23.9.1983 - 2896/35 md.)

Orman suçlarından dolayı zapt olunan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller ile suçta kullanılan aletler, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve suç mahalli belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına,  yokluğunda vekiline,  onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde  teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla  muhafazası müşkül ve masraflı bulunanlar, Cumhuriyet Savcılığına yazılı bilgi verilip onbeş gün beklendikten sonra herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın Orman İşletme Müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.

(Ek:  22.5.1987 - 3373/14 md.)

Ancak, sahiplerinin talepleri üzerine suç aletleri yukarıda belirtilen satış komisyonlarınca taktir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği taktirde aynen iade şartıyla sahiplerine teslim edilir.

            Zapt olunan nakil vasıtaları orman idaresinde veya yedieminde bekletilemez. Bu vasıtaların kayıtlı olduğu trafik bürosuna derhal durum bildirilir ve trafik görevlilerince de, trafik siciline ve ruhsatnamesine orman  suçundan zapt edilmiş olduğu hususunda açıklama konulur. Trafik sicil ve ruhsatnamesinde bu açıklamayı taşıyan nakil vasıtasını satın alan üçüncü şahısların iyi niyet iddiaları dikkate alınmaz. Bu nakil vasıtaları, sahiplerinin talepleri üzerine birinci fıkrada belirtilen satış komisyonlarınca takdir ve tespit edilecek rayiç değerleri karşılığında, Kanunen muteber teminat veya muteber müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde aynen iade şartıyla, sahiplerine teslim edilir.

            Zapt olunan nakil vasıtası ile yeniden orman suçu işlendiği takdirde vasıtanın sahibine iade olunabilmesi için nakit veya Devlet tahvili veya banka teminatı verilmesi zorunludur.

            Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim edilemez. Sahibi tarafından belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beş gün, diğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra birinci fıkrada belirtilen satış komisyonunca mahallinde veya pazar yerlerinde,  bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etmediği takdirde, idarece uygun görülecek herhangi bir yerde, ilan edilmek suretiyle satılır.

 

            Müsaderesine karar verilmeyen yukarıda gösterildiği şekilde satışları yapılan orman emvali, sair mahsuller, suçta kullanılan  aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan her türlü masraf düşüldükten sonra  emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili mahkemeye bildirilir.

            Orman suçu sebebiyle bu vasıtalar idarece zaptedildikten sonra kaçırılmış veya çalınmış veya mahkemelerce verilen müsadere hükümlerinin kesinleşmiş olması hallerinde, orman idaresince satışı yapılacak nakil vasıtalarının, orman idaresinin yazılı talebi üzerine orman memurları, polis, jandarma, trafik görevlileri ve belediye zabıtası, bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalayarak en yakın orman idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler.

 

            Müsaderesine  karar verilen emval, nakil vasıtaları  ve suçta kullanılan aletler satılmamış ise satılır.

            Sanık lehine  karar verilmesi halinde zapt edilmiş emval veya nakil vasıtası mevcut ise derhal, satılmış ise bedeli aynen iade olunur.

            Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış bedeli suç tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sahibinden yahut kefillerinden tahsil edilir.

           

            Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında verilmiş başka bir müsadere kararı sebebiyle satışın mümkün olamaması halinde alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zabt sırasında tespit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir.

 

            Hüküm kesinleştikten sonra, evvelce satılıp parası emanete alınan veya bilahare satılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin satış bedelinin yüzde yirmisi (% 20’si) kaçağı haber verenlere yüzde otuzu ( % 30’u) ise yakalayıp zaptedenlere ikramiye olarak verilir.

 

            Polis, Jandarma, Köy Muhtarı, İhtiyar Heyeti üyelerinin suç aletleri ve nakil vasıtasını yakalamaları ve Orman İdaresine teslim etmeleri halinde bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

            Nakil vasıtası ve suç aletleri satış bedelinin yüzde ellisi (%50’si) Orman emvalinin satış bedelinin ise tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.

Madde 85-Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmayan veya suçlunun kaçması sebebiyle faili tespit  olunamayan orman mahsulleri ve cürüm aletleri, orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedelleri irat kaydolunur.

            Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamayan sahipleri onbeş gün müddetle yapılacak ilanla araştırılır. İlan sonunda sahibi meydana çıkmayan vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur.

Madde 86-İzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden şüphe edilen kimseleri orman dışına çıkarmaya orman memurları selahiyetlidir.

Madde 87-Otlatma izni verilmeyen ormanlarda başıboş görülen hayvanlar en yakın köy muhtarlarına veya  belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir.

Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilan edilen on beş gün içinde sahibi bulunmayan hayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır.

 

            Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel  orman idaresince irat kaydolunur.

            Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödemeye mecburdurlar.

 

Madde 88-Orman suçlarından mütevellit aramayı icabettiren haller, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 97. Maddesinde yazılı tehirinde mazarrat umulan hallerden sayılır ve bu aramaları orman memurları aynı madde hükmüne tevfikan yaparlar.

Arama sırasında zapt olunan kaçak orman emvali hakkında bu Kanunun 84.maddesi hükmü tatbik olunur.

 

Madde 89-Bu Kanunun tatbiki bakımından imalat ve fabrikasyonun kontrolüne Orman Umum Müdürlüğü selahiyetlidir. Bu kontrolün ve umumiyetle nakliye tezkereleri yoklamasının nasıl yapılacağı Orman Umum Müdürlüğünce tespit olunur.

 

Madde 90-Bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntıkalardaki vilayet ve kaza merkezlerinde bir ihbar vaki olmadıkça veya takip sebebine uymadıkça orman mahsulleri ve bunlara ait nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz.

Orman idaresi bu Kanunun mer’iyete girdiği tarihten itibaren en çok beş sene içinde ormanların bakım kuruluşlarını tamamlar.

 

V. Ceza Hükümleri:

Madde 91-(Değişik : 23.9.1983 - 2896/36 md.)

14’üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle  yasak edilen  fiillerden yapacak emval veren ağaçları kesenler iki aydan bir seneye kadar hapis ve yapacak emvalin beher metre küpü için beşbin liradan  yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak yirmi santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.  

 

            14’üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle ile yasak edilen fiillerden yakacak emval veren ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aydan altı aya kadar hapis ve odunun beher kentali için bin lira, kömürün beher kentali için de beşbin lira ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu surette verilecek para cezası üçbin liradan aşağı olamaz.

 

            Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ağaç kesme, motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılmış ise asıl cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.

 

            14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları boğmak, bunlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. Bu maddenin uygulanmasında fidandan maksat sekiz santimetreden daha az orta kuturlu ağaç ve ağaçcıkların fidelik, çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir.

            14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenler bir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

 

            (Değişik : (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

            14 üncü maddenin ( C ) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere yüzmilyon lira, (D) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere birmilyar  lira para cezası verilir.

            Bu  Kanunun 14 üncü maddesinin  (A) ve (B) bentlerine muhalif  hareket edenler orman sahipleri ise yapılan zarar miktarına göre bir aydan bir seneye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.

            Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.

            14 üncü maddedeki suçları hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki cezalar bir misli artırılır.

            14 üncü maddedeki suçları, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde yukarıdaki cezalar iki misli artırılır.

           

Madde  92-    (Değişik : 23.9.1983 - 2896/37 md.)

 

            (Değişik : 3.11.1988 - 3493/3 md.) Bu kanunun 16’ncı maddesi gereğince ormanlardan izin almadan açılan maden ocakları idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet,  edavat ve nakil vasıtalarına el konulur. El konulan malların  mahkemece müsaderesine karar verilir. El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkında bu Kanunun 84 üncü maddesi uygulanır.

            (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/13 mad )

            Bu kanunun 16’ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara beşmilyar lira para cezası verilir.

Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise bu cezanın yarısına hükmolunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar orman idaresince işletilmekten menedilir.

           

Madde  93-    (Değişik : 23.9.1983 - 2896/38 md.)

 

Bu kanunun 17’nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler veya izne bağlı işleri izinsiz yapanlar,  altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

            İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vaki olduğu veya yanmış orman sahalarına ilişkin bulunduğu veya kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işlendiği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

            Birinci ve ikinci fıkralarda değinilen işgal ve faydalanılan alanın ve yeniden açılan tarlanın yüzölçümünün beş dekardan fazla olması halinde, bu fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılır.

 

            Her türlü mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur.. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.

 

            17’nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı  kullananlar ve amaç dışı kullanılmasına izin verenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Madde  94-    (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

Bu kanunun 18’inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, , hızar ve şeritlerle kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislerini izinsiz kuranlara birmilyar lira para cezası verilir. Bunların işletilmesi men edilir. Bu tesisler Devlet ormanları içinde kurulmuş ise el konulur. El konulan  malların mahkemece müsaderesine karar verilir. El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkında bu kanunun 84’üncü maddesi hükmü uygulanır.

 

            Bu kanunun 14’üncü maddesinin (E) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere yüzmilyon  lira para cezası verilir. (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

 

Madde 95-     (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

Bu Kanunun 19’uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçisi ve deve için beşmilyon lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için ikimilyon lira, diğer küçük baş hayvanların beheri için birmilyon lira para cezası verilir.

 

            (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad ) Bu suretle verilecek para cezası onbeşmilyon liradan aşağı olamaz.

           

(Ek : 23.9.1983 - 2896/40 md.) Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde, yukarıdaki cezalar iki misli artırılır.

            (Dördüncü fıkra mülga : 3.11.1988 - 3493/5 md.)

 

            Yanmış orman sahaları ile alelümum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden itibaren 15 sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzünden girmesi halinde yukarıda yazılı cezalar iki misli tatbik olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 96- (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

Bu kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere yüzmilyon  lira para cezası verilir.           

 

Madde 97-     (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

 Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla, damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için ellimilyon lira para cezası verilir.

 

            Bu kanunun 27’nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iştirak etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 333’üncü maddesinin 2.fıkrasına  göre  cezalandırılırlar.

 

Madde 98- (Değişik : 23.9.1983 - 2896/43 md)

 

31’inci, 32’nci ve 33’üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile köy müşterek ihtiyaçları için verilen orman emvalini, yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yapacak emvalin vasfının bozulması nedeniyle izin almadan yakanlar, orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götürenler, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde bulunduğu köy hudutları dışına çıkaranlar veya yapacak emvali aldığından itibaren bir yıl içerisinde 35’inci maddede belirtilen yapı sistemine uygun inşaat yapmayarak bu emvali elden çıkaranlar ile bu maddede belirtilen her türlü emvali her ne surette  olursa olsun alan veya kabul edenler, iki aydan bir seneye kadar hapis ve onbeşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla  cezalandırılırlar.

            Yukarıdaki fıkrada yazılı eylemleri işleyenlerin her birinden ayrı ayrı , suç konusu emvalin rayiç değerinin  iki misli tazminat  olarak alınır.

 

Madde 99-     (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

37’nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenlere ellimilyon lira para cezası verilir.

 

Madde 100(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/12 mad)-    41’inci maddeye aykırı  olarak her çeşit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tabi olanları damgasız olarak nakledenler 108 inci madde  gereğince cezalandırılır.

            Nakliye teskeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve diğer orman mahsullerini taşıyanların malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84’üncü maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek  nakliyesi verilir.

Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108’inci madde hükmü tatbik olunur.

(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

Nakliye teskeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara birmilyar lira para cezası verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere beşyüzmilyon lira para cezası verilir.

 

 

 

 

 

Madde 101-   (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

 Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl  içinde 50 nci maddede  yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine beşmilyar lira para cezası verilir.

 

          (Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onmilyar lira para cezası verilir.

 

            Son hükmün infazından itibaren bir yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılmadığı taktirde masrafı bilahare orman sahibinden alınmak üzere bu muamele orman idaresi tarafından yapılabilir.

Madde 102-(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

 51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine beşmilyar  lira para cezası verilir.

Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri kendilerine verilecek mühlet içinde bu işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa bunlar orman idaresi tarafından yapılır ve masrafları tamamen kendilerinden alınır.

Madde 103--(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere birmilyar lira para cezası verilir. Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan tohumlama  alanlarıyla  fideliklere herhangi bir şekilde veya  hayvan sokulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet verenlere üçmilyar, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere birmilyar lira para cezası verilir.

           

Madde 104--(Değişik birinci  fıkra: 23.9.1983 - 2896/49 md.)

 68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine hertürlü alet ve malzemesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun 391.maddesi gereğince cezalandırılırlar.

Bu suç Haziran ayı başından Ekim ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde işlenirse ceza iki misline çıkarılır.

Madde 105------(Değişik birinci  fıkra)

(4.7.1995 tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik)

69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri  emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından beşmilyon lira para cezası uygulanır.

 

Ancak bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililer mahalli sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabilir. Bu itiraz evrak üzerinde incelenir, bu konuda verilen kararlar kesindir.

Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine  yardım göndermeyenlerle alaka göstermeyenler Türk Ceza Kanununun 230.maddesinin 2.fıkrasına göre cezalandırılırlar.

 

Madde 106-Bu kanunun 72 ve 73. maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler Türk Ceza Kanununun 230.maddesinin 2.fıkrası gereğince cezalandırılırlar.

 

Madde 107---(Değişik: 5.11.2003 tarih ve 4999/14 mad )

74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafından  ikiyüzmilyon lira para cezası verilir.

 

Madde 108---(Değişik  dördüncü fıkra: 03.07.2004 tarih  25551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununu değişikliği ile değiştirilmiş şekli:

 

Orman mallarının bu kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar,  satanlar, satın alanlar veya bulunduranlar bir aydan bir seneye kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

            Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın her türlü orman ürünü ticareti ile uğraşanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde olursa olsun alet veya eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde, bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzelli bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.

            Suç mevzuu kaçak orman mahsulünün kıymeti hafif ise 2.fıkradaki cezalar yarısına indirilerek, fahiş ise bir misline çıkarılarak hükmolunur.

            Orman Kanununa muhalefet suçlarına konu kaçak her türlü orman emvali ve sair ürünler ile bunların taşınmasında kullanılan canlı-cansız bütün nakil vasıtaları,suçun işlenmesinde kullanılan her nevi araç –gereç ve aletler kime ait olursa olsun idarece zaptolunarak mahkemelerce müsaderesine hükmolunur. Zaptolunan ve müsaderesine karar verilen orman emvali ve sair orman ürünleri, nakil araçları ve suçta kullanılan her türlü alet hakkında bu Kanunun 84 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

            (Beş, altı ve yedinci fıkralar iptal: Anayasa Mahkemesinin 19.4.1966 tarih, E.1966/1 K.1966/21 kararı ile)

 

Madde 109---(Değişik : 23.9.1983 - 2896/53 md.) Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları  ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hale getirenler, yerlerini değiştirenler bir aydan bir seneye kadar hafif hapis ve binbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif  para cezası ile cezalandırılır.

 

Madde 110---(4.7.1995 tarih ve 4114 sayılı kanunla değişik)

76 ncı maddenin:

a) (a) bendinde belirtilen fiili işleyenler bir milyon lira para cezası ile,

b) (b) ve (c)  bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve onmilyon liradan ellimilyon liraya kadar ağır para cezası ile,

c) (d) bendinde belirtilen fiili işleyenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve ellimilyon liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile,

Cezalandırılır.

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüzmilyon  liradan beşyüzmilyon liraya kadar ağır para  cezası ile cezalandırılır.

Orman alanında yangın sonucu hasıl olar zarar fahiş ise mahkeme suça mahsus cezayı yarısına kadar artırır. Hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Yangın, bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde ceza dörtte bir oranında, ölüm meydana gelmiş ise ayrıca yarı nisbetinde artırılır.

Kasden orman yakanlar on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir. Bu fıkradaki suçun işlenmesi nedeniyle yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu takdirde verilecek ceza bir kat artırılır ve yangın bir şahsın hayatını tehlikeye koymuş olduğu takdirde verilecek ceza ayrıca bir kat daha arttırılır. Ölüm meydana gelirse müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir.

Terör amacı ile  bir örgüte mensup kişi veya kişilerce Devlet ormanlarını yakanlar yirmidört yıldan otuz yıla kadar ağır hapis, beşmilyar liradar onmilyar liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu veya bir şahsın hayatını tehlikeye koyduğu takdirde müebbet ağır hapis cezasına hükmedilir. Yangın sebebiyle ölüm meydana gelirse fiili işleyen veya işleyenlere ölüm cezası verilir.

Terör amacı ile bu suçu işleyenler hakkındaki davalara 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince Devlet Güvenlik Mahkemelerince bakılır.

Bu maddede gösterilen cezalar için 647 sayılı Cezaların  İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü madde hükmü uygulanmaz.

 

Madde 111- Bu Kanunun 3’üncü maddesiyle orman rejimi altına alınan yerlerde ve 23, 24, 25. maddeler gereğince muhafaza ormanı ve milli park olarak ayrılmış ormanlarda ormanlara müteallik suçları işleyenlerin müstahak  olacakları ceza iki misli olarak hükmolunur.

 

Madde 111/a-(Ek : 3.11.1988 -3493/15 md.)

Bu kanunda mercii belirtilmemiş idari para  cezaları, orman işletme şefleri tarafından verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine  itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre orman idaresince tahsil olunur.

 

Madde 112---(Değişik : 23.9.1983 - 2896/54 md.)

Bu kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki  fiillerin işlenmesi nedeniyle meydana gelen zarar için istek halinde ayrıca gerçek zarar üzerinden tazminata hükmolunur.

 

            Gerçek zarar;

 

            A)Suç konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise , suçun işlendiği yere en yakın orman idaresi satış yerinde suç konusu  orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık arttırmalı satışlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasından bu tür emvale ait o dönemde yapılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir.

 

            B)Suç konusu fidan ise; suçun işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplam bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir.

 

            C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek  zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen  hesaplanır

 

            Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini, her yılın  ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel halinde tespit ve tanzim edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki Cumhuriyet savcılıklarıyla ceza ve hukuk mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerli sayılır. Yargı organları, bu cetvellere göre tazminata hükmederler.

 

 

Madde 113---(Değişik : 23.9.1983 - 2896/55 md.)

Bu kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.

 

            Mahalli rayiç; suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde suç konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satışlar ortalamasıdır.

 

            112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu  madde içinde geçerlidir.


 

Madde 114----(Değişik : 23.9.1983 - 2896/56 md.)

Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma  gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.

 

            112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.

 

 

ALTINCI FASIL

Müteferrik Hükümler

Madde 115- (Değişik : 23.9.1983 - 2896/57 md.)

Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için herhangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye, Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır.

Madde 116----(Değişik : 23.9.1983 - 2896/58 md.)

Bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan, sahipleri aşağıdaki şekillerde faydalanırlar.

 

            A) (Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlıklarından ve (H) bendindeki her nevi meyvalı ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerlerden ( fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri her türlü zati ihtiyaçları  ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesim ve taşıma yapabilirler.

 

 (Ek :22.5.1987 - 3373/15 md.)

 

Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

 

B) (Değişik : 22.5.1987 - 3373/md.) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy hudutları içerisindeki mezarlıklardan,  (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meşeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karşılanabilir. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışları için yapacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peşin olarak tahsil edilir.

 

Madde 117- 8.2.1937 tarihli ve 3116 sayılı, 24.3.1650 tarihli ve 5653 sayılı Kanunlar mer'iyetten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Ek:19.7.1971 - 1444/1 md.; Mülga: 23.9.1983 - 2896/61)

Ek Madde 2- (Ek: 20.6.1973 - 1744/2 md.)

 

6831 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekaleti deyimi, Orman Bakanlığı olarak ve aynı Kanunun 45 inci maddesinde geçen <<Tahdit Komisyonları>> deyimi, <<Orman Kadastro Komisyonları>> olarak değiştirilmiştir.

 

Ek Madde 3- (Ek: 20.6.1973 - 1744/2 md.)

 

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına katkıda bulunmak amacıyla  Orman Bakanlığı emrinde bir fon teşkil edilmiştir.

 

A) Bu fonun gelirleri:

a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31., 32., 33. ve  35 inci maddeleri gereğince verilenlerle dış memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman  İşletmelerince Devlet kereste fabrikalarına satılan tomruklar hariç olmak üzere Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarından  tomruk, yarı mamul kereste ve ikinci ürün alanlardan satış bedeli üzerinden %3 oranında tahsil olunacak hisseden;

 

b) OGM döner sermayesinden kurulmuş olan fondaki paradan;

 

c) (Değişik: 23.9.1983 - 2896/59 md.) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel hukuk tüzel kişilerince kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçü (%3'ü) oranında alınacak hisseden;

 

d) Her yıl genel bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımdan;

 

e) Orman İşletmeleri ve Devlet kereste fabrikaları senelik safi karlarından alınacak %10 hisseden;

 

f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan;

 

Teşekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve tahsil işlemleri harçtan muaftır.

 

B)  (A) fıkrasının (a) bendi gereğince alınacak hisse, satış bedelinin müşteriden fiilen tahsil edildiği ayı takibeden ay için satışı yapan Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından fon hesabına yatırılır.

 

C) (Değişik: 5.6.1975 - 1906/3 md.) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu Kanunla kurulan fon hesabına Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca tahsil olunur.

 

Ç) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar , en geç mali yıl sonuna kadar fon hesabına aktarılır.

 

D)  A) fıkrasının (c ) bendi gereğince alınacak hisse, izin veya irtifak hakkı tesisini müteakip ilgililer tarafından en geç bir ay içinde fon hesabına yatırılır. Yatırılmadığı takdirde verilmiş olan izin veya irtifak hakkı tesisi işlemi hükümsüzdür.

 

E) (A)  fıkraksının (e) bendindeki hisse, Orman İşletmeleri ve kereste fabrikalarının yıllık genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına yatırılır.

 

F) İade:

 

Dış memleketlere ihraç edilen ürünler için evvelce ödenmiş bulunan fon hisseleri, Orman ve Gümrük İdarelerinden alınacak vesikalar ibraz edilmek şartıyla  ürünün ihraç edildiği tarihten itibaren altı ay içinde satıcının Orman Bakanlığına  müracaatı halinde müracaat tarihini takibeden ay içinde fon hesabından iade olunur.

 

G) Fon paralarının yatırıldığı banka:

 

Bu kanunda teşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Orman Bakanlığı emrinde açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bu hesabın kullanılma şart ve esasları Maliye ve Orman Bakanlıkları ile T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.

 

H) Fonun kullanılması ve harcamalar:

 

Fonun kullanılması bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhasebe, artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun kullanılmasına ve borçlandırılmalarda hangi hallerde faiz alınacağına ve bu faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç üç ay içinde Maliye, Orman ve Köyişleri ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmelikle belli edilir.

I) Hesap dönemi ve denetim:

 

İ) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A) fıkrasının (a) bendinde yazılı hisse alınmaz.

 

J)       (Ek: 5.6.1975 - 1906/4 md.)

 

 Orman Bakanlığı emrinde teşkil edilen bu fon'a  ilişkin dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğü’nce, 3904 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır.

 

Ek Madde 4 - (Ek: 20.6.1973 - 1744/2 md.)

 

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3 üncü ve 24 üncü maddelerine göre orman rejimine alınan sahalar ile Orman yetiştirilmek üzere sınırlanan bölgeler içinde şahısların özel mülkiyetinde olup da Orman bütünlüğünün korunması için devlet ormanlarına katılmasında zaruret bulunan tarım arazisinin satın alınması maksadı ile Orman Bakanlığı bütçesine her yıl on milyon liradan az olmamak üzere gerekli ödenek konur.

 

Ek Madde 5 - (Ek: 23.9.1983 - 2896/60  md.)

 

Bu Kanunun 2,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,31,32,33,35,40, 57,63,84,

112,113,114,115,116 ncı maddelerinin uygulanmasıyla ilgili şekil, şart ve esaslar ile orman alanlarından her türlü yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar için Tarım Orman Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikler, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

 

 

Ek Madde 6-(24.5.2000 Tarih Ve 4569 Sayılı Kanunla Değişik)

 

EK MADDE 6- 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmeleri hakkında uygulanmaz. Şu kadar ki, bu döner sermayelerin konsolide bilançolarının karla kapanması halinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki karı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar % 10 oranında Hazine hissesi Genel Bütçeye irat kaydedilir.

(5.11.2003 tarih ve 4999/15 mad )

EK MADDE 7 : Bu kanunun  95 ve 97 maddelerinde yer alan para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

            (5.11.2003 tarih ve 4999/16 mad )

            EK MADDE  8: Bu kanun ile 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi alanlarda bulunan yerler ile bu yerler üzerindeki yapı ve tesisler, yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir. Ancak, kiracının Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen yerlerde; kiralanan alan miktarının 5(Beş) katı kadar ağaçlandırma yapması zorunludur..

 

 

YEDİNCİ FASIL

Muvakkat Hükümler

 

Muvakkat Madde 1- (Mülga: 23.9.1983 - 2896/61 md.)

03.07.2004 tarih  25551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.06.2004 tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununu değişikliği ile değiştirilmiş şekli:

             

Geçici Madde 1- Orman Kanununun bu Kanunla değişik 71 inci maddesi hükümleri uyarınca geçmişe yönelik herhangi bir tazminat farkı ödenmez.

 

 

Muvakkat Madde 2- (Değişik: 5.6.1986 - 3302/10 md.)

           

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır.

           

            Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.

           

            Muvakkat Madde 3- Mülga 3116 sayılı kanunun 7 nci maddesinde yazılı üç aylık itiraz müddetini geçirenler bu kanunun mer'iyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatla itirazda bulunabilir.

 

            Muvakkat Madde 4- Bu Kanunun 30 uncu maddesinin orman mahsullerinin satışlarına müteallik hükümlerinin tatbikatında, 6809 sayılı kanun hükümleri  mahfuzdur.

 

            Muvakkat Madde 5- 1 Mart 1954 tarihinden itibaren 15 Ağustos 1956 tarihine kadar 3116 sayılı Orman Kanununun 5653 sayılı Kanun ile değiştirilen 114., 115., 116. ve mezkür Orman Kanunu’nun 122., 123., 124. maddelerinde yazılı suçları mevzuu 20 kentali  geçmeyen (20 dahil) odun,  10 kentali geçmeyen (10 dahil), kömür, 5 metre mikabı geçmeyen (5 dahil) ağaç veya tomruk,  3 metre mikabı geçmeyen (3 dahil) ve balta, bıçkı, testere gibi vasıta ve aletler ile kaba şekilde yarı mamul hale getirilmiş olan kereste, yırtma, kapak, pedavra gibi emvale taallük eden tahkik veya takip safhasında bulunan orman suçlarını işleyenler haklarında takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz olunmaz.

 

            Yukarıdaki fıkrada zikredilen suç mevzularına murtabit bulunan orman idaresinin şahsi hakları düşer ve orman idaresi tarafından kayıtları terkin olunur.

 

            Geçici Madde 6- (Ek: 20.6.1973 - 1744/3 mdl: Mülga: 23.9.1983 - 2896/61 md.)

Geçici Madde 7- Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmeleri bünyesinde bulunan ve bir yıl içinde beş ayı geçmemek üzere münhasıran yangınla mücadele hizmetlerinde çalıştırılacak geçici işçiler için, Orman Genel Müdürlüğü 2000 yılı katma bütçesinde yeni tertip açılır. Şu kadar ki, bu tertibe ödenekten aktarılacak tutar, vize edilen toplam 45 000 adam/ay kullanımı kapsamındaki yangın işçilerinin ücret ve ikramiye harcamalarının gerektirdiği miktarı geçemez.

 

            Madde 118 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 119- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

            31.8.1956 TARİHLİ VE 6831 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:

 

1.      23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

             

Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılan 38 inci madde hükümlerinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar yararlanmış bulunanların hakları saklıdır. Ancak, köy tüzel kişiliği tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıldığı takdirde Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsisten vazgeçilebilir.

 

            Geçici Madde 2- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamlanmamış orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu kanunla değiştirilen ilgili  madde  hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır.

 

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş orman ürünü işleyen fabrikalar, hızar ve şeritler ile açılmış ocakların, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun bu Kanunla değiştirilen 18 inci maddede belirlenen yeni mesafelere uygunlukları aranmaz. Ancak, bu fabrikalar, hızar ve şeritler ile ocakların sahipleri,  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde açık adresi, yeri ve faaliyetlerini yazılı olarak, bölgelerindeki en yakın orman idaresine bildirmekle zorunludur.

 

Geçici Madde 4-  Bu Kanunun 60 ncı maddesiyle eklenen ek madde 5 gereğince hazırlanacak yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay içinde yayımlanır.

 

Geçici Madde 5- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci ve 115 inci maddelerine istinaden 99 yıl süreyle verilmiş bulunan izin ve irtifak haklarındaki süreye ilişkin haklar saklı olup, bunlar hakkında bu Kanunla değiştirilen 17 nci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 49 yıl sonundaki süre uzatımıyla ilgili hüküm uygulanmaz ve yapılmış her türlü bina ve  tesislerin bedelsiz ve eksiksiz hazineye  devri işlemi bu 99 yıllık süre sonunda yapılır.

 

2. 3.11.1988  tarih ve 3493 sayılı Kanunun geçici maddesi:

 

Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine mühalefetten açılan ve devan eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ-Kur İl Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki  cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkumiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve  hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir.  İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm site içeriği, sayfa düzeni, sitedeki bilgilerin korunmasına yönelik programlar floraburada.com. mülkiyeti altındadır. floraburada.com’un önceden yazılı muvafakati olmaksızın işbu içeriğin veya siteye ilişkin veritabanı, yazılım gibi bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, paylaşımı, dağıtımı ve satışı yasaktır.

Ziyaretçilerin yapmış oldukları paylaşımlar, paylaşımı yapan kişinin sorumluluğunda olup, paylaşımlarla ilgili sitemiz sorumlu tutulamaz.

İletişim

Email: info @ floraburada.com
Website: www.floraburada.com